പുണ്യാളന്

April 9, 2011

0

“സ്വറ്ണ്ണം െകാണ്ട് പള്ളി പണിയുന്നവനല്ല, ഒരു മനുഷ്യജീവനെയെങ്കിലും ദുരിതങ്ങളില്നിന്ന് കരകയറ്റാന് കഴിയുന്നവനാണ ് സ്വര്ഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയാകുന്നത്.” പുണ്യാളന്. Advertisements

Posted in: Uncategorized

Sold or Not sold

January 8, 2011

0

Sold or Not sold ക്രിക്കറ്റിന്റെ നവ-യുവ-ശാക്തീകരണ-യുഗത്തില് മാനവികതയും നൈതികതയും out ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു േതാന്നുകയാേണാ, അേതാ ക്രിക്കറ്റിനെ വ്യവസായമായി െകാണ്ടാടുന്ന നമ്മുെട പുതിയ ഉദാരമതികളായ സാമ്പത്തിക ശകതികളെ ഒരു വളരുന്ന ശക്തിയും ദൌര്ബ്ബല്യവുമായി അംഗീകരിക്കുവാന് ഞാന് മടിച്ചുൂ നില്ക്കൂൂകയാേണാ? 🙂 Sold or Not Sold! Ethics and humanity is being “bowled out” in the game of managing cricket or am I just resisting to realize it as […]

Posted in: Uncategorized

genetically modified ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ േചാറും സാമ്പാറും കൂട്ടി ഒരു ഊണ്!! :)

January 4, 2011

0

genetically modified ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ േചാറും സാമ്പാറും കൂട്ടി ഒരു ഊണ്!! 🙂

Posted in: Uncategorized

Hello world!

January 4, 2011

1

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in: Uncategorized